Regulamin Serwisu

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniższy Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego     www.panoramabiznesowa.pl prowadzonego przez NAWIO spółka cywilna.
   
 2. Zastosowane w poniższym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Spółka - NAWIO spółka cywilna, ul. Głogowska 157 lok. 52; 61-126 Poznań, REGON: 361312990, NIP: 779-243-05-98.

b) Użytkownik – składająca zlecenie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.

c) Baza Firm – serwis prowadzony przez Spółkę pod adresem internetowym www.panoramabiznesowa.pl.

d) Usługa – umieszczenie wizytówki lub innych danych Użytkownika w Bazie Firm na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz umową.

 1. Działalność Bazy Firm polega na tworzeniu platformy pozwalającej  Użytkownikom na reklamowanie swoich przedsiębiorstw za pośrednictwem sieci Internet poprzez umieszczenie danych Użytkownika w Bazie Firm.
   

II ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji znajdujący się na stronie internetowej serwisu, wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść oferty Spółki mailowo lub w inny sposób przyjęty przez strony, w tym także telefonicznie podczas rozmowy z przedstawicielem Spółki.
   
 2. Zawierając umowę Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
   
 3. Odbiór i uregulowanie faktury jest równoznaczne z potwierdzeniem 
  zawarcia umowy oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

   
 4. W przypadku zgonu Użytkownika będącego osobą fizyczną albo likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej łącząca strony umowa wygasa.
   
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania swoich rzeczywistych danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w zakresie firmy przedsiębiorcy (obejmującej imię i nazwisko oraz nazwę w przypadku osób fizycznych albo nazwę w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), adresu zamieszkania albo siedziby, numerów NIP, REGON oraz KRS, jak również danych kontaktowych.

 

III WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1.       Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia i oprogramowania pozwalającego na korzystanie z dostępu do sieci Internet.

2.       Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnej edycji, dodawania oraz usuwania swoich danych bez ograniczeń w zakresie ilości wprowadzanych zmian.

3.       Zabronione jest:

                      a)      posługiwanie się przez Użytkownika treściami sprzecznymi z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszającymi prawa osób trzecich.

b)       kopiowania danych z Bazy Firm poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne – tzw. roboty internetowe – z wyłączeniem narzędzi wyszukiwarek dopuszczonych przez Spółkę.

c)       umieszczenie w Bazie Firm danych osób trzecich.

d)       udostępnianie danych dostępowych do Bazy Firm innej osobie oraz korzystanie z konta innego Użytkownika, w szczególności w przypadku uzyskania danych dostępowych innego Użytkownika podstępem.

e)       zabronione są również wszelkie działania mające na celu przeciążenie, zniszczenie lub zdestabilizowanie funkcjonowania Bazy Firm oraz uszkodzenie jej serwerów.

                 4.      Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich wykrytych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Bazy Firm.

 

IV WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z BAZY FIRM

 1. Usługa świadczona jest przez Spółkę odpłatnie.
   
 2. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z każdym Użytkownikiem indywidualnie, w zależności od szczegółowych warunków zawartej umowy.
   
 3. Wynagrodzenie jest płatne z góry za cały okres trwania umowy, chyba że umowa przewidywać będzie inny sposób płatności.
   
 4. W przypadku rozwiązania umowy Spółka uprawniona jest do zatrzymania otrzymanego wynagrodzenia.
   
 5. Użytkownik uprawnia Spółkę do wystawiania faktur VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy oraz do wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną.
   
 6. Płatność wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy Spółki lub w inny sposób ustalony przy zawieraniu umowy.
   
 7. Dopuszczalne jest wystawianie faktur pro forma, a po ich opłaceniu faktur VAT. W przypadku wystawienia faktury pro forma termin płatności wynagrodzenia wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma.
   

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:

                     a)       zakłócenia i przerwy w świadczeniu Usługi wywołane siłą wyższą, awarią sieci przesyłowych, awarią dostawców mediów, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz    wynikającą z nich szkodę.

b)       szkodę wywołaną tymczasowym ograniczeniem dostępu do oferowanej Usługi w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych.

c)       za dane udostępniane przez Użytkowników, ich treść i prawdziwość, a także za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.

d)       szkody wynikające z przejęcia danych dostępowych Użytkownika przez osoby trzecie na skutek niezachowania odpowiedniej ostrożności, w szczególności braku stosowania przez Użytkownika ochrony antywirusowej.
 

 1. Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonanie Usługi.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Poprzez zawarcie umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę, w celu prawidłowego świadczenia oferowanych Usług, nawiązania umowy, ustalenia jej treści, wystawienia i doręczenia faktur, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Bazy Firm.
   
 2. Administratorem Danych jest Spółka, chyba że obowiązki z tym związane powierzone zostaną innemu podmiotowi, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
   
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania usunięcia przetwarzanych danych w każdym czasie.

VII ROZWIĄZANIE UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Spółka może rozwiązać umowę bez podania przyczyny.
   
 2. W szczególności Spółka może rozwiązać umowę w przypadku, gdy Użytkownik działa na szkodę Bazy Firm bądź innych Użytkowników lub osób trzecich, albo w inny sposób narusza postanowienia umowy lub regulaminu.
   
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną na skutek rozwiązania umowy z winy Użytkownika.
   
 4. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem wizytówki oraz wszelkich innych danych Użytkownika z Bazy Firm.
   
 5. O rozwiązaniu umowy Użytkownik jest informowany drogą elektroniczną.
   
 6. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie, jednakże nie uprawnia go to do żądania zwrotu uiszczonego wynagrodzenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2015 roku.
   
 2. Spółka uprawniona jest do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
   
 3. Zmiany regulaminu ogłaszane będą za pośrednictwem strony internetowej.
   
 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec nowych warunków regulaminu, Usługa świadczona jest na dotychczasowych zasadach, a umowa wygasa po upływie określonego w niej terminu.
   
 5. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
   
 6. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Spółki o zmianach formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu pod rygorem uznania korespondencji za doręczoną.
   
 7. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji pod rygorem utraty wszelkich uprawnień wynikających z umowy, regulaminu lub przepisów Kodeksu Cywilnego.
   
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
   
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia.
   
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.